Trắc nghiệm Tập hợp phần 4 – Bài toán chứa tham số trong tập hợp

Câu 1:   Cho tập hợp $A=\left[ m;m+2 \right]$, $B\left[ -1;2 \right]$. Tìm điều kiện của m để $A\subset B$.

A. $m\le -1$ hoặc $m\ge 0$B. $-1\le m\le 0$
C. $1\le m\le 2$D. $m<1$ hoặc $m>2$

Câu 2:   Cho 2 tập hợp $A=\left[ m-2;m+5 \right]$ và $B=\left[ 0;4 \right]$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để $B\subset A$.

A. $m\le -1$.B. $-1\le m\le 2$.
C. $-1<m<2$.D. $m\ge 2$.

Câu 3:   Cho tập hợp $A=\left( 0;+\infty  \right)$ và $B=\left\{ x\in \mathbb{R}\left| m{{x}^{2}}-4x+m-3=0 \right. \right\}$. Tìm m để B có đúng hai tập con và $B\subset A$.

A. $\left[ \begin{align}  & 0<m\le 3 \\  & m=4 \\ \end{align} \right.$B. $m=4$
C. $m>0$D. $m=3$

Câu 4:   Cho hai tập hợp $A=\left[ -2;3 \right],B=\left( m;m+6 \right)$. Điều kiện để $A\subset B$ là:

A. $-3\le m\le -2$B. $-3<m<-2$
C. $m<-3$D. $m\ge -2$

Câu 5:   Tìm $m$ để $A\subset D$, biết $A=(-3;7)$ và $D=(m;3-2m)$.

A. $m=-3$.B. $m\le -3$.
C. $m<1$.D. $m\le -2$.

Câu 6:   Cho 2 tập hợp khác rỗng $A=\left( m-1;4 \right]$, $B=\left( -2;2m+2 \right)$, với $m\in \mathbb{R}$. Tìm $m$ để $A\subset B$.

A. $1<m<5$.B. $m>1$.
C. $-1\le m<5$.D. $-2<m<-1$.

Câu 7:   Cho hai tập hợp $A=\left\{ x\in \mathbb{R}\left| 1\le \left| x \right|\le 2 \right. \right\}$; $B=\left( -\infty ;m-2 \right]\cup \left[ m;+\infty  \right)$. Tìm tất cả các giá trị của m để $A\subset B$.

A. $\left[ \begin{align}  & m\ge 4 \\  & m\le -2 \\ \end{align} \right.$B. $\left[ \begin{align}  & m\ge 4 \\  & m\le -2 \\  & m=1 \\ \end{align} \right.$
C. $\left[ \begin{align}  & m>4 \\  & m<-2 \\  & m=1 \\ \end{align} \right.$D. $-2<m<4$

Câu 8:   Cho hai tập hợp $X=\left( 0;3 \right]$ và $Y=\left( a;4 \right)$. Tìm tất cả các giá trị của $a<4$ để $X\cap Y\ne \varnothing $.

A. $a\le 3$B. $a<3$
C. $a<0$D. $a>3$

Câu 9:   Cho $A=\left( -\infty ;m \right)$, $B=\left( 0;+\infty  \right)$. Điều kiện cần và đủ để $A\cap B=\varnothing $ là:

A. $m>0$.B. $m\ge 0$.
C. $m\le 0$.D. $m<0$.

Câu 10: Cho tập hợp $A=\left[ m;m+2 \right]$, $B=\left[ 1;3 \right)$. Điều kiện để $A\cap B=\varnothing $ là:

A. $m<-1$ hoặc $m>3$B. $m\le -1$ hoặc $m>3$
C. $m<-1$ hoặc $m\ge 3$D. $m\le -1$ hoặc $m\ge 3$

Câu 11: Cho hai tập hợp $A=(m;m+1)$ và $B=\left[ -1;3 \right]$. Tìm tất cả các giá trị của $m$ để $A\cap B=\varnothing $.

A. $\left[ \begin{matrix}   m\le -2  \\   m\ge 3\text{  }  \\\end{matrix} \right.$.B. $-2\le m\le 3$.
C. $\left[ \begin{matrix}   m\ge 2\text{ }  \\   m\le -1  \\\end{matrix} \right.$.D. $\left[ \begin{matrix}   m<-2  \\   m>3\text{  }  \\\end{matrix} \right.$.

Câu 12: Cho $A=\left\{ x\in \mathbb R\Big| \,\left| x-m \right|\le 25 \right\}$; $B=\left\{ x\in \mathbb R\Big| \,\left| x \right|\ge 2020 \right\}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên $m$ thỏa $A\cap B=\varnothing$

A. $3987$.B. $3988$.
C. $3989$.D. $2020$.

Câu 13: Cho $A=\left[ m-3;\dfrac{m+2}{4} \right)$, $B=\left( -\infty ;-1 \right)\cup \left[ 2;+\infty  \right)$. Tìm $m$ để $A\cap B=\varnothing $

A. $2\le m<\dfrac{14}{3}$B. $2\le m\le 6$.
C. $2\le m<6$.D. $2\le m\le \dfrac{14}{3}$

Câu 14: Cho hai tập hợp $A=\left[ -3;-1 \right]\cup \left[ 2;4 \right]$, $B=\left( m-1;m+2 \right)$. Tìm m để $A\cap B\ne \varnothing $.

A. $\left| m \right|<5$ và $m\ne 0$B. $\left| m \right|>5$
C. $1\le m\ \le 3$D. $m>0$

Câu 15: Cho 2 tập khác rỗng $A=\left( m-1;4 \right]$; $B=\left( -2;2m+2 \right)$, $m\in \mathbb{R}$. Tìm $m$ để $A\cap B\ne \varnothing $

A. $-1<m<5$.B. $1<m<5$.
C. $-2<m<5$.D. $m>-3$.

Câu 16: Cho hai tập $A=\left[ 0;5 \right]$; $B=\left( 2a;3a+1 \right]$, $a>-1$. Với giá trị nào của $a$ thì $A\cap B\ne \varnothing $

A. $-\dfrac{1}{3}\le a\le \dfrac{5}{2}$B. $\left[ \begin{align}  & a\ge \dfrac{5}{2} \\  & a<-\dfrac{1}{3} \\ \end{align} \right.$
C. $\left[ \begin{align}  & a<\dfrac{5}{2} \\  & a\ge -\dfrac{1}{3} \\ \end{align} \right.$D. $-\dfrac{1}{3}\le a<\dfrac{5}{2}$

Câu 17: Cho số thực $a>0$. Điều kiện cần và đủ để $\left( -\infty ;\dfrac{4}{a} \right)\cap \left( 9a;+\infty  \right)\ne \varnothing $ là:

A. $0<a<\dfrac{2}{3}$B. $0<a\le \dfrac{2}{3}$
C. $0<a<\dfrac{3}{4}$D. $0<a\le \dfrac{3}{4}$

Câu 18: Cho số thực $x<0$. Tìm $x$ để $\left( -\infty ;16x \right)\cap \left( \dfrac{9}{x};+\infty  \right)\ne \varnothing $.

A. $\dfrac{-3}{4}<x\le 0$B. $\dfrac{-3}{4}\le x\le 0$
C. $\dfrac{-3}{4}\le x<0$D. $\dfrac{-3}{4}<x<0$

Câu 19: Cho 3 tập hợp $A=\left( -3;-1 \right)\cup \left( 1;2 \right)$, $B=\left( m;+\infty  \right)$, $C\left( -\infty ;2m \right)$. Tìm m để $A\cap B\cap C\ne \varnothing $.

A. $\dfrac{1}{2}<m<2$B. $m\ge 0$
C. $m\le -1$D. $m\ge 2$
Bình luận

Để lại bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error

Nếu thấy hay đừng quên chia sẻ cho mọi người biết với nhé

Follow by Email57
Facebook314
Twitter112
YouTube1k
YouTube
WhatsApp20
Chuyển đến thanh công cụ