Trắc nghiệm Tập hợp phần 2 – Tập hợp và các phép toán tập hợp


Câu 1:   Cho tập hợp $X=\left\{ 1;5 \right\},Y=\left\{ 1;3;5 \right\}$. Tập $X\cap Y$ là tập hợp nào sau đây?

A. $\left\{ 1 \right\}$B. $\left\{ 1;3 \right\}$
C. $\{1;3;5\}$D. $\left\{ 1;5 \right\}$

Câu 2:   Cho tập $X=\left\{ 2;4;6;9 \right\},Y=\left\{ 1;2;3;4 \right\}$. Tập nào sau đây bằng tập $X\backslash Y$?

A. $\left\{ 1;2;3;5 \right\}$B. $\left\{ 1;3;6;9 \right\}$
C. $\left\{ 6;9 \right\}$D. $\left\{ 1 \right\}$

Câu 3:   Cho $A=\left\{ 1;5 \right\};B=\left\{ 1;3;5 \right\}.$Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau

A. $A\cap B=\left\{ 1 \right\}.$B. $A\cap B=\left\{ 1;3 \right\}.$
C. $A\cap B=\left\{ 1;5 \right\}.$      D. $A\cap B=\left\{ 1;3;5 \right\}.$

Câu 4:   Cho $X=\left\{ 7;2;8;4;9;12 \right\}$;$Y=\left\{ 1;3;7;4 \right\}$. Tập nào sau đây bằng tập $X\cap Y$?

A. $\left\{ 1;2;3;4;8;9;7;12 \right\}$.B. $\left\{ 2;8;9;12 \right\}$.
C. $\left\{ 4;7 \right\}$.D. $\left\{ 1;3 \right\}$.

Câu 5:   Cho hai tập hợp $A=\left\{ 1;2;3;4;5 \right\};B=\left\{ 1;3;5;7;9 \right\}$. Tập nào sau đây bằng tập $A\cap B$?

A. $\left\{ 1;3;5 \right\}$B. $\left\{ 1;2;3;4;5 \right\}$
C. $\left\{ 2;4;6;8 \right\}$D. $\left\{ 1;2;3;4;5;7;9 \right\}$

Câu 6:   Cho $A=\left\{ 0;1;2;3;4 \right\},B=\left\{ 2;3;4;5;6 \right\}.$ Tập hợp $A\backslash B$ bằng:

A. $\left\{ 0 \right\}.$B. $\left\{ 0;1 \right\}.$
C. $\left\{ 1;2 \right\}.$D. $\left\{ 1;5 \right\}.$

Câu 7:   Cho$A=\left\{ 0;1;2;3;4 \right\},B=\left\{ 2;3;4;5;6 \right\}.$ Tập hợp $B\backslash A$ bằng:

A. $\left\{ 5 \right\}.$B. $\left\{ 0;1 \right\}.$
C. $\left\{ 2;3;4 \right\}.$D. $\left\{ 5;6 \right\}.$

Câu 8:   Cho tập hợp $X=\left\{ a;b \right\},Y=\left\{ a;b;c \right\}$. $X\cup Y$ là tập hợp nào sau đây?

A. $\left\{ a;b;c;d \right\}$B. $\left\{ a;b \right\}$
C. $\left\{ c \right\}$D. $\{a;b;c\}$

Câu 9:   Cho hai tập hợp AB khác rỗng thỏa mãn: $A\subset B$. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?

A. $A\backslash B=\varnothing $B. $A\cap B=A$
C. $B\backslash A=B$D. $A\cup B=B$

Câu 10: Cho hai tập hợp $X=\left\{ 1;2;3;4 \right\},Y=\left\{ 1;2 \right\}$. ${{C}_{X}}Y$ là tập hợp sau đây?

A. $\left\{ 1;2 \right\}$B. $\left\{ 1;2;3;4 \right\}$
C. $\left\{ 3;4 \right\}$D. $\varnothing $

Câu 11: Cho A, B, C là ba tập hợp được minh họa bằng biểu đồ ven như hình vẽ. Phần gạch sọc trong hình vẽ là tập hợp nào sau đây?

tap hop 11 e1659773354774
A. $\left( A\cup B \right)\backslash C$B. $\left( A\cap B \right)\backslash C$
C. $\left( A\backslash C \right)\cup \left( A\backslash B \right)$D. $\left( A\cap B \right)\cup C$

Câu 12: Cho hai tập hợp $A=\left\{ 0;2 \right\}$ và $B=\left\{ 0;1;2;3;4 \right\}$. Số tập hợp X thỏa mãn $A\cup X=B$ là:

A. $2$B. $3$
C. $4$D. $5$

Câu 13: Cho hai tập hợp $A=\left\{ 0;1 \right\}$ và $B=\left\{ 0;1;2;3;4 \right\}$. Số tập hợp X thỏa mãn $X\subset {{C}_{B}}A$ là:

A. $3$B. $5$
C. $6$D. $8$

Câu 14: Cho tập hợp $A=\left\{ 1;2;3;4;5 \right\}$. Tìm số tập hợp X sao cho $A\backslash X=\left\{ 1;3;5 \right\}$ và $X\backslash A=\left\{ 6;7 \right\}$.

A. $1$B. $2$
C. $3$D. $4$

Câu 15: Ký hiệu $\left| X \right|$ là số phần tử của tập hợp X. Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau?

A. $A\cap B=\varnothing \Rightarrow \left| A \right|+\left| B \right|=\left| A\cup B \right|+\left| A\cap B \right|$
B. $A\cap B\ne \varnothing \Rightarrow \left| A \right|+\left| B \right|=\left| A\cup B \right|-\left| A\cap B \right|$
C. $A\cap B\ne \varnothing \Rightarrow \left| A \right|+\left| B \right|=\left| A\cup B \right|+\left| A\cap B \right|$
D. $A\cap B=\varnothing \Rightarrow \left| A \right|+\left| B \right|=\left| A\cup B \right|$

Câu 16: Cho tập hợp $A=\left\{ 1;2;3;4 \right\},B=\left\{ 0;2;4;6 \right\}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $A\cap B=\left\{ 2;4 \right\}$B. $A\subset B$
C. $A\backslash B=\left\{ 0;6 \right\}$D. $A\cup B=\left\{ 0;1;2;3;4;5;6 \right\}$

Câu 17: Ký hiệu H là tập hợp các học sinh của lớp 10A. T là tập hợp các học sinh nam, G là tập hợp các học sinh nữ của lớp 10A. Khẳng định nào sau đây sai?

A. $T\cup G=H$B. $T\cap G=\varnothing $
C. $H\backslash T=G$D. $G\backslash T=\varnothing $

Câu 18: Cho A, B, C là ba tập hợp. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. $A\subset B\Rightarrow A\cap C\subset B\cap C$
B. $A\subset B\Rightarrow C\backslash A\subset C\backslash B$
C. $A\subset B\Rightarrow A\cup C\subset B\cup C$
D. $A\subset B,B\subset C\Rightarrow A\subset C$

Câu 19: Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng:

A. $\mathbb{R}\backslash \mathbb{Q}=\mathbb{N}$.B. ${{\mathbb{N}}^{*}}\cup \mathbb{N}=\mathbb{Z}$.
C. ${{\mathbb{N}}^{*}}\cap \mathbb{Z}=\mathbb{Z}$.D. ${{\mathbb{N}}^{*}}\cap \mathbb{Q}={{\mathbb{N}}^{*}}$.

Câu 20: Chọn kết quả sai trong các kết quả sau:

A. $A\cap B=A\Leftrightarrow A\subset B.$
B. $A\cup B=A\Leftrightarrow A\subset B.$
C. $A\backslash B=A\Leftrightarrow A\cap B=\varnothing .$
D. $B\backslash A=B\Leftrightarrow A\cap B=\varnothing .$

Câu 21: Cho $A=\left\{ 0;1;2;3;4 \right\},B=\left\{ 2;3;4;5;6 \right\}.$ Tập hợp $\left( A\backslash B \right)\cup \left( B\backslash A \right)$bằng?

A. $\left\{ 0;1;5;6 \right\}.$B. $\left\{ 1;2 \right\}.$
C. $\left\{ 2;3;4 \right\}.$D. $\left\{ 5;6 \right\}.$

Câu 22: Cho các tập hợp $A=\left\{ x\in \mathbb{R}:{{x}^{2}}-7x+6=0 \right\}$, $B=\left\{ x\in \mathbb{N}:\left| x \right|<4 \right\}$. Khi đó:

A. $A\cup B=A$B. $A\cap B=A\cup B$
C. $A\backslash B\subset A$D. $B\backslash A=\varnothing $

Câu 23: Cho $A=\left\{ \left. x\in \mathbb{N} \right|\left( 2x-{{x}^{2}} \right)\left( 2{{x}^{2}}-3x-2 \right)=0 \right\}$; $B=\left\{ \left. n\in {{\mathbb{N}}^{*}} \right|3<{{n}^{2}}<30 \right\}$. Khi đó tập hợp $A\cap B$ bằng:

A. $\left\{ 2;4 \right\}.$B. $\left\{ 2 \right\}.$
C. $\left\{ 4;5 \right\}.$D. $\left\{ 3 \right\}.$

Câu 24: Cho ba tập hợp: $F=\left\{ x\in \mathbb{R}|f\left( x \right)=0 \right\}$, $G=\left\{ x\in \mathbb{R}|g\left( x \right)=0 \right\}$, $H=\left\{ x\in \mathbb{R}|\left| f\left( x \right) \right|+\left| g\left( x \right) \right|=0 \right\}$.

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $H=F\cap G$B. $H=F\cup G$
C. $H=F\backslash G$D. $H=G\backslash F$

Câu 25: Một lớp học có 25 học sinh giỏi môn Toán, 23 học sinh giỏi môn Lý, 14 học sinh giỏi cả môn Toán và Lý và có 6 học sinh không giỏi môn nào cả. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

A. $54$B. $40$
C. $26$D. $68$

Câu 26: Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn Lý, 20 em học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa.Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, Lý, Hóa?

A. $3$B. $4$
C. $5$D. $6$
Bình luận

Để lại bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error

Nếu thấy hay đừng quên chia sẻ cho mọi người biết với nhé

Follow by Email57
Facebook314
Twitter112
YouTube1k
YouTube
WhatsApp20
Chuyển đến thanh công cụ