Hàm số lượng giác lý thuyết bài 1


Nhắc lại về giá trị lượng giác của một cung (góc)

Trên đường tròn lượng giác, gọi M(x,y) là điểm biểu diễn cho cung (góc) lượng giác $\alpha$. Khi đó:

ham-so-luong-giac-01
$\sin\alpha=y$$ \cos\alpha=x$
$ \tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$ \cot\alpha=\dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$

Các hàm số lượng giác cơ bản

Hàm số sin

Dạng: $y=\sin x$

Tập xác định: $D=\mathbb R$

Tập giá trị: $T=[-1;1]$ (tức là $-1\leq \sin x \leq 1$ )

Tính chẵn lẻ: Là hàm số lẻ, nghĩa là $\sin (-x)=-\sin x$

Tính tuần hoàn: là hàm số tuần hoàn chu kì $2\pi$, nghĩa là $\sin (x+k2\pi)=\sin x$

Sự biến thiên: Hàm số $y=\sin x$ đồng biến trên $\left(-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right)$ và nghịch biến trên $\left(\dfrac{\pi}{2};\dfrac{3\pi}{2}\right)$

Do đó nếu xét trên $\mathbb R$ thì hàm số đồng biến trên $\left(-\dfrac{\pi}{2}+k2\pi;\dfrac{\pi}{2}+k2\pi\right)$ và nghịch biến trên $\left(\dfrac{\pi}{2}+k2\pi;\dfrac{3\pi}{2}+k2\pi\right)$

Đồ thị:

ham-so-luong-giac-02

Hàm số cos

Dạng: $y=\cos x$

Tập xác định: $D=\mathbb R$

Tập giá trị: $T=[-1;1]$ (tức là $-1\leq \cos x \leq 1$ )

Tính chẵn lẻ: Là hàm số chẵn, nghĩa là $ \cos (-x)=\cos x$

Tính tuần hoàn: là hàm số tuần hoàn chu kì $2\pi$, nghĩa là $ \cos (x+k2\pi)= \cos x$

Sự biến thiên: Hàm số $y=\cos x$ nghịch biến trên $(0;\pi)$ và đồng biến trên $(\pi;2\pi)$

Do đó nếu xét trên $\mathbb R$ thì hàm số nghịch biến trên $(k2\pi;\pi+k2\pi)$ và đồng biến trên $(\pi+k2\pi;2\pi+k2\pi)$

Đồ thị:

ham-so-luong-giac-03

Hàm số tang

Dạng: $y=\tan x$

Tập xác định: $D=\mathbb R\setminus \left\{\dfrac{\pi}{2}+k2\pi\right\}$

Tập giá trị: $T=\mathbb R$

Tính chẵn lẻ: Là hàm số lẻ, nghĩa là $\tan (-x)=-\tan x$

Tính tuần hoàn: là hàm số tuần hoàn chu kì $\pi$, nghĩa là $\tan (x+k\pi)=\tan x$

Sự biến thiên: Hàm số $y=\tan x$ đồng biến trên $\left(-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right)$

Do đó nếu xét trên tập xác định thì hàm số đồng biến trên $\left(-\dfrac{\pi}{2}+k\pi;\dfrac{\pi}{2}+k\pi\right)$

Đồ thị

ham-so-luong-giac-04

Hàm số cotang

Dạng: $y=\cot x$

Tập xác định: $D=\mathbb R \setminus \{k\pi\}$

Tập giá trị: $T=\mathbb R$

Tính chẵn lẻ: Là hàm số lẻ, nghĩa là $\cot (-x)=-\cot x$

Tính tuần hoàn: là hàm số tuần hoàn chu kì $\pi$, nghĩa là $\cot (x+k\pi)=\cot x$

Sự biến thiên: Hàm số $y=\cot x$ nghịch biến trên $(0;\pi)$

Do đó nếu xét trên tập xác định thì hàm số nghịch biến trên $(k\pi;\pi+k\pi)$

Đồ thị:

ham-so-luong-giac-05

Ví dụ các dạng toán hàm số lượng giác

Ví dụ 1: Tìm tập xác định của hàm số

a) $y=\dfrac{3\cos x+1}{\sin x -1}$

b) $y=\tan \left(3x – \dfrac{\pi}{4}\right)$

Giải:

a) $y=\dfrac{3\cos x+1}{\sin x -1}$

Điều kiện:

$\sin x -1 \neq 0$

$ \Leftrightarrow x \neq \dfrac{\pi}{2}+k2\pi$

Vậy: $D=\mathbb R \setminus \left \{\dfrac{\pi}{2}+k2\pi\right\}$

b) $y=\tan \left(3x – \dfrac{\pi}{4}\right)$

Điều kiện:

$3x-\dfrac{\pi}{4} \neq \dfrac{\pi}{2}+k\pi$

$\Leftrightarrow x \neq \dfrac{\pi}{4}+\dfrac{k\pi}{3}$

Vậy: $D=\mathbb R \setminus \left\{ \dfrac{\pi}{4}+\dfrac{k\pi}{3} \right\}$

Ví dụ 2: Xét tính chẵn lẻ của hàm số: $f(x)=\dfrac{2\sin x}{\cos x+3}$

Giải:

Tập xác định: $D=\mathbb R$

$\forall\,x \in D \Rightarrow -x\in D$ và:

$\begin{align}f(-x)&=\dfrac{2\sin (-x)}{\cos (-x)+3}\\&=\dfrac{-2\sin x}{\cos x+3}=-f(x)\end{align}$

Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ

Ví dụ 3: Tìm GTLN – GTNN của hàm số:

a) $y=3\sin x -1$

b) $y=5-2\ cos^2 (2x)$

c) $y=\sqrt{1-2\sin (3x)}$

Giải:

a) $y=3\sin x -1$

Ta có:

$\begin{matrix} -1 &\leq &\sin x &1\\ -3 &\leq&3\sin x&\leq 3\\ -4&\leq&3\sin x-1&\leq2\end{matrix}$

Vậy:

$\min y=-4$ khi $\sin x=-1$

$\max y=2$ khi $\sin x=1$

b) $y=5-2\ cos^2 (2x)$

Ta có:

$\begin{matrix} &0 & \leq &cos^2 (2x) &\leq& 1\\ \Leftrightarrow &0 &\geq& -2\cos^2 (2x)&\geq&-2\\ \Leftrightarrow &5&\geq &5-2\cos^2 (2x)&\geq &3\end{matrix}$

Vậy:

$\min y=3$ khi $\cos^2 (2x)=1$

$\max y=5$ khi $\cos^2 (2x) = 0 $

c) $y=\sqrt{1-2\sin (3x)}$

Điều kiện:

$1-2\sin (3x) \geq 0 \Leftrightarrow \sin (3x) \leq \dfrac{1}{2}$

Do đó:

$\begin{matrix}-1&\leq& \sin (3x)&\leq&\dfrac{1}{2}\\ \Leftrightarrow 2&\geq&-2\sin (3x)&\geq&-1\\ \Leftrightarrow 3&\geq&1-2\sin (3x)&\geq&0\\ \Leftrightarrow \sqrt{3}&\geq&\sqrt{1-2\sin (3x)}&\geq&0\end{matrix}$

Vậy:

$\min y=0$ khi $\sin (3x)=\dfrac{1}{2}$

$\max y=\sqrt{3}$ khi $\sin (3x) =-1$

Bình luận

Để lại bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error

Nếu thấy hay đừng quên chia sẻ cho mọi người biết với nhé

Follow by Email57
Facebook314
Twitter112
YouTube1k
YouTube
WhatsApp20
Chuyển đến thanh công cụ